„Projekt, budowa i wdrożenie podsystemu radiowego systemu ERTMS/GSM-R, projekt i budowa światłowodowych kabli szlakowych oraz budowa systemów teletransmisyjnych.”

Posted by: In: Products, Services 29 Oct 2013

 

ATDI Sp. z o.o. wspó?pracuje obecnie przy realizacji zadania pn. Projekt, budowa i wdro?enie podsystemu radiowego systemu ERTMS/GSM-R, projekt i budowa ?wiat?owodowych kabli szlakowych oraz budowa systemów teletransmisyjnych realizowanych w ramach projektu POIi? 7.1-25 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol.

 

Zamawiaj?cy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

 

Zamówienie obejmuje projekt, monta?, budow? oraz  uruchomienie urz?dze? podsystemu BSS systemu GSM-R dla Odcinka Wdro?eniowego wraz z niezb?dn? budow? nowych kabli optotelekomunikacyjnych, systemów teletransmisyjnych , rozbudow? sprz?tow? i programow? cz??ci podsystemu NSS, infrastruktury towarzysz?cej i teletransmisyjnej b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego. Zamówienie obejmuje równie? dostaw? terminali mobilnych GSM-R, kart SIM oraz stacjonarnych terminal i dyspozytorskich (FDS) wraz z niezb?dnym osprz?tem.

 

Zadanie zosta?o podzielone na pi?? cz??ci: LOT A, LOT B, LOT C, LOT D, LOT E.

 

ATDI jako oficjalny podwykonawca konsorcjum Thales Sp. z o.o., i Nokia Solutions and Networks zaprojektuje sieci kabli ?wiat?owodowych oraz system teletransmisyjny SDH w ramach zadania cz??ciowego LOT B.

 

LOT B obejmuje kompleksow? zabudow? podsystemu BSS systemu radio??czno?ci opartej o standard GSM-R wraz z terminalami i niezb?dn? infrastruktur? na odcinku ?owicz – Skierniewice – ?uków linii kolejowej C-E 20 oraz ?owicz – Warszawa Go??bki i Warszawa p.o. Podskarbi?ska – ?uków – Terespol linii kolejowej E 20 w tym budow? niezb?dnej infrastruktury ?wiat?owodowej i teletransmisyjnej oraz rozbudow? infrastruktury towarzysz?cej w obiekcie centralowym OC1 w Warszawie, a tak?e rozbudowa centrali systemu stacjonarnych terminali dyspozytorskich FDS i przeprowadzenie niezb?dnych testów.

 

W ramach prac zwi?zanych z cz??ci? LOT B zostan? zaprojektowane i wybudowane ?wiat?owodowe kable szlakowe  (z uwzgl?dnieniem   istniej?cej   infrastruktury   optotelekomunikacyjnej) na terenie Odcinka Wdro?eniowego LOT B wzd?u? linii kolejowych nr 2, 3, 11, 12, w relacjach:

 

Linia nr 3: Warszawa Zachodnia –  ?owicz G?ówny;

 

Linia nr 2:  Warszawa Wschodnia Osobowa – Terespol;

 

Linia nr 11:   Skierniewice  –  ?owicz G?ówny;

 

Linia nr 12:  Skierniewice – ?uków.

 

 

W ramach LOT B zaprojektowany  i zabudowany zostanie system teletransmisyjny oparty o technologi? SDH, dedykowany do po??czenia pomi?dzy Obiektami Radiokomunikacyjnymi instalowanymi na Odcinku Wdro?eniowym a sterownikiem BSC (planowanym w lokalizacji Obiektu Centralowego OC1). Planowany system teletransmisyjny obejmowa? b?dzie równie? po??czenie pomi?dzy urz?dzeniami FDS (instalowanymi we wskazanych posterunkach ruchu) a obiektem centralowym OC1.

Related Posts