Narodowy Plan Wdrażania ERTMS w Polsce

Posted by: In: Press releases, Products, Services 30 Jan 2014 Tags: , , , ,

Wstępne planowanie radiowe GSM-R dla linii kolejowych objętych

Narodowym Planem Wdrażania ERTMS w Polsce

 

ATDI z sukcesem zakończyła na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanie projektu „Wstępnego planowania radiowego GSM-R dla linii kolejowych objętych Narodowym Planem Wdrażania ERTMS w Polsce”. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS w Polsce obejmuje 15 tys. km linii kolejowych. Nasz projekt w fazie pierwszej objął 7,5 tys. km linii kolejowych. Głównym celem tego przedsięwzięcia było opracowanie wstępnego planowania radiowego systemu GSM-R dla niemal 7,5 tys. km linii kolejowych z podziałem na 2 etapy zgodnie z harmonogramem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 7.1-36 i 7.1-37.

PKPmap

Wyniki realizacji przedmiotu zamówienia będą stanowiły część specyfikacji inwestycji na projekt i budowę systemu GSM-R w Polsce jako, że Polska sieć infrastrukturalna ma docelowo dorównać standardom europejskim. Wdrożenie systemu GSM-R z pewnością poprawi atrakcyjność polskiej sieci kolejowej zarówno pod względem zapewnienia interoperacyjności kolei, usprawnienia transportu towarów jak i przemieszczania ludzi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

 

 

Opracowując wstępne planowanie radiowe, dodatkowo zostały wzięte pod uwagę następujące zagadnienia:

–        analiza środowiskowa pod względem ochrony ludności oraz ochrony przyrody,

–        analizy techniczne

–        analizy ruchu

–        planowanie częstotliwości

–        analiza interferencji

–        analiza i symulacja sieci

 

Dokonując opracowania wstępnego planowania radiowego GSM-R, ATDI zastosowało autorskie specjalistyczne narzędzie ICS Telecom, spełniające wysokie standardy i wymagania Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe.

PKPics

  Mapa  zbiorcza z obliczonym pokryciem radiowym dla systemu GSM-R.

 

Podsumowanie wyników wstępnego planowania GSM-R:

 • Całkowita długość analizowanych linii kolejowych [km] – 7283,198
 • Długość linii kolejowych z ETCS L2 [km] – 3350,925
 • Długość linii kolejowych bez ETCS L2 [km] – 3932,273
 • Całkowita liczba OR – 1099
 • Liczba OR na liniach z ETCS L2 – 687
 • Liczba OR na liniach bez ETCS L2 – 412
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla wszystkich linii [km] – 6,627
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla linii z ETCS L2 [km] – 4,877
 • Średnia odległość między sąsiednimi OR dla linii bez ETCS L2 [km] – 9,544

 

 

ZAŁOŻENIA DO PLANOWANIA RADIOWEGO

Wstępne planowanie radiowe GSM-R uwzględniało następujące założenia:

 1. W obrębie komórki niedopuszczalne są alokacje wspólno- i sąsiedniokanałowe dla kanałów BCCH-TCH; dla alokacji kanałów TCH. Przyjęto separację minimum 600 kHz;
 2. W komórkach sąsiednich nie wolno rozmieszczać tych samych kanałów ani kanałów przyległych. Przyjęto separację minimum 400 kHz;
 3. W komórkach sąsiednich (tzw. neighbour cells) niedopuszczalne są alokacje wspólnokanałowe niezależnie od typu kanału (tzn. zarówno dla kanałów BCCH jak i TCH), należy też – w miarę możliwości – unikać alokacji sąsiedniokanałowych. Przyjęto separację minimum 400 kHz;
 4. Minimalny poziom pokrycia radiowego w zależności od rodzaju linii kolejowej oraz przeznaczenia systemu GSM-R:

a)      prawdopodobieństwo pokrycia 95% oparte o poziom pokrycia 38.5 dBμV/m (-98 dBm) dla komunikacji głosowej i transmisji danych nie krytycznych dla bezpieczeństwa,

b)      prawdopodobieństwo pokrycia 95% oparte o poziom pokrycia 41.5 dBμV/m (-95 dBm) na liniach ETCS z poziomami 2/3 dla szybkości niższych lub równych 220 km/h.

5. Dla celów planowania radiowego poziom pokrycia jest określany jako natężenie pola w antenie na dachu lokomotywy, tj. 4m nad torem. Jako założenie jest tu brana pod uwagę antena izotropowa z zyskiem 0dBi;

6. Jako rodzaj pokrycia radiowego dla linii przeznaczonych do instalacji ETCS poziom 2, przyjęto dwie warstwy pokrycia radiowego (Double coverage);

7. Uwzględnienie podczas planowania radiowego:

a)      dróg dojazdowych,

b)      linii energetycznych w pobliżu,

c)       innej infrastruktury, która mogłaby zostać wykorzystana do instalacji stacji bazowych,

d)      przeszkód terenowych (wzniesienia, budynki itp.).

8. Ustalenie optymalnej konfiguracji sektorów stacji bazowych i azymutów promieniowania;

9. Uwzględnienie aspektów środowiskowych pod względem ochrony ludności i ochrony przyrody.

 

KONFIGURACJA SIECI GSM-R

Konfiguracja sieci GSM-R na liniach z ETCS poziom 2

Jako rodzaj pokrycia radiowego dla linii przeznaczonych do instalacji ETCS poziom 2, przyjeto dwie warstwy pokrycia radiowego (Double coverage). Rozwiązanie to polega na zastosowaniu redundancji stacji bazowych i pozwala na zachowanie wymaganego poziomu pokrycia radiowego w sytuacji awarii:

 • jednej stacji bazowej;
 • dwóch lub więcej stacji bazowych z puli nieparzystej;
 • dwóch lub więcej stacji bazowych z puli parzystej.

 

Jako sposób pokrycia dla linii na których system GSM-R będzie współpracował z systemem ETCS poziom 2, jako wariant bazowy zastosowano podwójne pokrycie radiowe z BTS zlokalizowanymi naprzemiennie.

 GSMR1

Podwójne pokrycie – BTS naprzemienne.

 

Konfiguracja sieci GSM-R na liniach bez ETCS

Jako sposób pokrycia dla linii na których system GSM-R będzie zapewniał jedynie usługę łączności głosowej i transmisji danych niekrytycznych dla bezpieczeństwa, zastosowano pojedyncze pokrycie radiowe.

 GSMR2

Pojedyncze pokrycie

ALOKACJA CZĘSTOTLIWOŚCI

Dla linii bez ETCS:

 • przy alokacji kanałów w obrębie komórki stosowano odstęp minimum 600 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich stosowano odstęp minimum 400 kHz.

 GSMR3

Schemat alokacji kanałów dla linii bez ETCS 2

Dla linii z ETCS poziom 2:

 • przy alokacji kanałów w obrębie komórki stosowano odstęp minimum 600 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich należących do tej samej warstwy stosowano odstęp minimum 400 kHz,
 • przy alokacji kanałów w komórkach sąsiednich należących do różnych warstw stosowano odstęp minimum 400 kHz.

 GSMR4

Schemat alokacji kanałów dla linii z ETCS 2

 

Do analizy interferencji/częstotliwości przyjęto następujące wartości współczynników ochronnych:

Kanały BCCH:

 • współczynnik ochronny dla zakłóceń wspólnokanałowych (n = 0) – C/I = 16 dB,
 • współczynnik ochronny dla zakłóceń sąsiedniokanałowych (n = 1) – C/I = -6 dB,

Kanały TCH:

 • współczynnik ochronny dla zakłóceń wspólnokanałowych (n = 0)  – C/I = 10 dB,
 • współczynnik ochronny dla zakłóceń sąsiedniokanałowych (n = 1) – C/I = -12 dB.

Podczas planowania radiowego wzięto również pod uwagę obostrzenia wynikające z uzgodnień międzynarodowych dla systemu GSM-R.

ConstraintDiag2

TUNEL ŚREDNICOWY

Dla linii kolejowych przebiegających w tunelu przyjęto następującą konfigurację:

 • w obrębie podziemnych stacji kolejowych zastosowano standardowe stacje bazowe z antenami zawieszonymi na konstrukcji nośnej stropu (na filarach),
 • w obrębie tuneli zastosowano stacje bazowe typu „MicroCell” zlokalizowane wraz z antenami bezpośrednio na ścianie tunel.

 Tunel

Related Posts